• Nh??
  • Golf

lịch thi đấu aff cup của vn Charlie Woods theo b??c chan c?a Cha Tiger Woods

21 th??ng 12 n?m 2020
Brodie-Nickson
Brodie Nickson 21 th??ng 12 n?m 2020
Chia s? b??i vi?t n??y
H??nh ?nh th??nh c?ng
  • Charlie Woods v?? Tiger Woods ?? ch?i c??ng nhau trong tu?n n??y ? Florida
  • Combo cha v?? con trai ?? l??m rung chuy?n ch? ky c?a Tiger Wood v??o ng??y cu?i c??ng
  • C?p ??i ?? ch?i trong Gi?i v? ??ch PNC t?i Cau l?c b? Golf Ritz-Carlton ? Orlando, Florida.
Tiger Woods
Tiger Woods c?a Hoa K? v?? con trai Charlie Woods Fist Bump tr??n l? 18 trong v??ng chung k?t Gi?i v? ??ch PNC t?i Cau l?c b? Golf Ritz Carlton v??o ng??y 20 th??ng 12 n?m 2020 t?i Orlando, Florida. (?nh c?a Mike Ehrmann/Getty Images)
Tiger v?? Charlie Woods ?? ???nh c?p ch??ng tr??nh t?i Cau l?c b? Golf Ritz-Carlton trong Gi?i v? ??ch PNC khi cha, con trai combo ??t l??i v?y tay.

K?t th??c th? b?y sau nh?ng ng??i chi?n th?ng gi?i ??u Mike v?? Justin Thomas, Tiger v?? Charlie Woods ?? ???nh c?p ch??ng tr??nh khi Charlie 11 tu?i l??m rung chuy?n trang ph?c gi?ng nh? ng??i cha ng?i sao c?a m??nh.

Chi?c ??o m??u ?? ??c tr?ng c?a Tiger c?a Sporting v??o ng??y cu?i c??ng c?a gi?i ??u, m?t con h? c?c k? t? h??o kh?ng th? che gi?u ni?m vui c?a m??nh nh?ng chi?c m??y b?m cao v?? n?m ??m sau m?i Charlie Putt.

T? h??o v?i m?t k? thu?t t??ng t? ???ng s? v?i cha m??nh, Charlie ?? ???nh c?p ch??ng tr??nh khi anh ta ch??m m?t con ??i b??ng v?? ch?m v??o tr?? t??ng t??ng c?a nh?ng ng??i ham m? golf tr??n to??n c?u v?i hy v?ng cho m?t si??u sao Woods kh??c.De

Trang web c?? c??c h??ng ??u

??c bi?t-cung c?p-1 C?? c??c cung c?p

s? ki?n s?p t?i

T?i nhi?u h?n